Våra verksamheter

DOTTERBOLAG

 • boomerangsweden
 • bostaddirekt
 • expando
 • futuraskolaninternational
 • inomec
 • northpower
 • swedishcabletrolleys
 • tisenhulthasteri
 • tisenhultfasti
 • addtech
 • bergmanbeving
 • lagercrantzgroup

Boomerang är ett svenskt varumärke som sedan år 1976 erbjuder kläder av tidlös design och hög kvalitet till den nordiska marknaden. Boomerangs idé om hur kläder ska vara är enkel och okomplicerad. Plaggen ska vara som en riktig vänskap: Tåla törnar, hålla länge och bara bli bättre med åren.

All design sker i Sverige utifrån en filosofi om kvalitet, långsiktighet och enkelhet. Produkterna är inspirerade av hav, natur och det skandinavisk friska. Tillverkningen sker i Sverige och övriga Europa och försäljning sker via egen webbutik samt via utvalda fristående återförsäljare.

Boomerang driver ett tydligt hållbarhetsarbete genom sitt initiativ Boomerang Effekten där äldre och använda Boomerangplagg får leva vidare och nya sätt att ta tillvara på det som används i produktionen ständigt utvecklas. Bolaget är noga med sina materialval och agerar utifrån sin insikt att tidlös stil alltid överlever kortsiktiga trender. På detta sätt bidrar Boomerang till att ta vara på jordens resurser och bidra till en lite mer hållbar värld.

Läs mer på www.boomerang.se

Bostad Direkt är en ledande leverantör av flexibla boenden och hjälper företagskunder till trygga och enkla bostadslösningar.

Företaget är specialist på uthyrning av bostäder och har en bred och djup kompetens om hyresmarknaden och de juridiska frågor som rör uthyrning och bostadsförmedling. Vidare har bolaget en gedigen lokalkännedom i Stockholm och övriga storstadsområden i Sverige där de flesta av bolagets uthyrningar sker.

Bostad Direkt vill långsiktigt verka för samhälleliga förbättringar. Bolagets kundanpassade bostadslösningar bidrar med såväl ökad livskvalitet på individnivå som en mer effektiv och bättre fungerande bostadsmarknad.

Att anlita Bostad Direkt är en trygghet för alla parter. Läs mer på www.bostaddirekt.com

Expando erbjuder tekniskt avancerade lösningar och produkter till försvars-, flyg- och rymdindustrin. Bolaget levererar nyckelteknologi och expertrådgivning till kunder med höga krav på prestanda, kvalitet och specialisering i allt som tas fram. Expando deltar ofta med sin kompetens och erfarenhet redan i kundernas designprocesser, i skapandet av avancerade produktplattformar. Produkterna och lösningarna säljs till kunder i Norden och norra Europa och används över hela världen.

Expando är ett ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015-certifierat företag och strävar efter att ha världsledande samarbetspartners som uppfyller och delar Expandos höga krav på kvalitet, prestanda, service och support.

Läs mer på www.expando.se

Futuraskolan driver internationella förskolor och grundskolor i Stockholmsområdet med visionen att vara ”den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare”.

Futuraskolans förskolor och skolor är tvåspråkiga (svenska-engelska) eller helt engelskspråkiga och det pedagogiska arbetet sker utifrån de internationella modellerna International Primary Curriculum (IPC) och International Middle Years Curriculum (IMYC).

Skolans kultur utmärks av värdeorden progressivitet, energi och respekt. Progressivitet står för att skolan håller sig informerad om de senaste rönen inom pedagogik och lärande. Man stannar enbart till för att reflektera. Saker och ting ska alltid göras ännu bättre nästa gång. Energi står för att skolan tar initiativ och är kreativ. Den är öppen i sinnet och stänger inga dörrar vare sig bildligt eller bokstavligt. Respekt bottnar i att skolan är tydlig med vad som är passande, opassande, rätt och fel. Respekt är något man förtjänar och inom Futuraskolan förväntas att alla – medarbetare, elever, föräldrar och partners – visar varandra en ömsesidig respekt.

Futuraskolan fokuserar på en ständig kvalitetsutveckling med det övergripande målet och löftet att varje barn och elev ska synliggöras, utmanas och lyckas. När eleverna lämnar Futuraskolan ska de också ha utvecklat ett internationellt mindset och en medvetenhet om de utmaningar och möjligheter som en alltmer global värld innebär.

Läs mer på www.futuraskolan.se

Inomec är Nordens största maskinuthyrare av lyftutrustningar. Med ett brett sortiment och en unik kompetens kan bolaget erbjuda lyftutrustning med i princip obegränsad lyftkapacitet och till de flesta lyftbehoven. Bolaget arbetar med säkra, enkla och kostnadseffektiva lösningar och levererar i Sverige och övriga Norden. Genom bolagets långa erfarenhet inom lyft kan det ge kunder råd och säkerställa att de får rätt utrustning till varje unikt jobb.

Bolagets flexibla uthyrningsmodell ger att lyftutrustningarna används effektivt av flera olika brukare samtidigt som varje unikt projekt tillförs rätt sorts utrustning – ett hållbart och resurssnålt nyttjande. All utrustning besiktigas och kontrolleras innan den hyrs ut vilket bidrar till säkra lyft och säkrare arbetsplatser.

Bolaget är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001 och driver ett systematiskt ledningsarbete inom kvalitet och miljö.

Läs mer på www.inomec.se

Northpower Stålhallar är en ledande leverantör av isolerade stålhallar. Bolaget bistår kunderna genom hela byggprocessen från bygglov och projektering till färdigt montage och erbjuder en smidig och snabb process utan att tumma på kvalitet, trygghet och säkerhet. De färdiga stålhallarna används som logistikhallar, lagerhallar, verkstadshallar, idrottshallar samt affärshallar i olika utformningar.

Bolaget är kvalitet- och miljösäkrat samt CE-certifierat enligt EN1090. Allt arbete utförs med kvalitet och säkerhet i fokus samt med högt ställda krav på att minimera påverkan på natur och miljö. Genom sitt arbetssätt bidrar bolaget till att skapa långsiktig hållbarhet i såväl sina hallbyggen som i relationer med kunder, partners och medarbetare.

Läs mer på www.northpower.se

Swedish Cable Trolleys är Sveriges ledande leverantör av kabelvagnar och system för mobil strömmatning. De egna kabelvagnarna tillverkas i Sverige och finns för bärlina, C-skena, fyrkantskena och I-balk. Kabelvagnarna säljs i Sverige och i övriga Europa under det egna varumärket Cibes.

Swedish Cable Trolleys har en mångårig tradition i branschen och erbjuder en kombination av egna ledande produkter och produkter som kommer från världsledande tillverkare, allt av hög kvalitet och med hög teknisk nivå.

Bolaget är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001 vilket innebär fokus på kvalitetsledning inom exempelvis miljöfrågor. Att aktivt arbeta med god service, hög kvalitet och långsiktig hållbarhet är en uttalad målsättning och ett naturligt inslag i bolagets dagliga verksamhet.

Läs mer på www.cibes.se

Tisenhult Hästeri bedriver kvalitetsuppfödning av svenska varmblod med hoppinriktning. Verksamhetens ston ska vara välmeriterade och komma ur starka prestationsstammar. De kombineras med moderna sporthingstar som väljs ut baserat på sina avkommors prestationer, ett gediget möderne, egen prestation samt exteriör; allt för att uppfylla de högsta kraven på psyke och fysik för toppsport. Efter en naturlig uppväxt och varsam matchning säljs hästarna, från avvänjningsålder upp till sju års ålder, till satsande ryttare.

Tisenhult Säteris hästar växer upp i flockar på stora marker där obehindrad rörelse i skiftande terräng skapar välkoordinerade och starka hästar. Flocklivet stimulerar hästarna och tillfredsställer deras sociala behov. Denna trygghet avspeglar sig även i relationen till människan. Hästarna utvecklas till förtroendefulla individer som blir lyssnade till. Hästantalet hålls relativt litet för att kunna garantera individuell omsorg om varje häst. Fölen hanteras, ledtränas och är med och lyfter på fötterna vid hovslagarbesök från det att de är små – alltid tillsammans med andra hästar, för att bibehålla lugn och trygghet vid nya inlärningsmoment. Verksamheten producerar även eget, högkvalitativt grovfoder.

Våra unghästar utvecklar vi tillsammans med Lisa Maria Norlander Unghästutbildare. Lisa Maria bedriver sin verksamhet i Kolmården. Här får våra hästar utbildning och förberedelse för att bli hållbara sporthästar samt för olika årgångschampionat.
Tisenhult Fastigheter gör långsiktiga investeringar i fastigheter med strategiska lägen och möjlighet till värdeskapande utvecklingsprojekt. Tisenhult Fastigheters verksamhet är inriktad på att identifiera exploateringsmöjligheter och skapa samhällsnytta genom att driva en hållbar och långsiktig fastighetsutveckling på de egna egendomarna. Exploateringen sker i samarbete med andra Tisenhult-gruppenbolag samt i nära samråd med de kommuner där fastigheterna är belägna.
 
I nuläget omfattar Tisenhult Fastigheters innehav drygt 1000 hektar markegendomar i Stockholmsområdet och Östergötland.
 
Under år 2023 sker bebyggelse av bolagets industrimark i Sollentuna. Marken har ett strategiskt bra läge i utvecklingsområdet vid Väsjön och bebyggs med drygt 15 000 kvm moderna och miljöcertifierade lokaler för lättindustri, handel, lager och kontor.

Addtech är en börsnoterad koncern som erbjuder hållbara tekniklösningar. Addtech söker marknadsledande positioner inom särskilt utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll och bland produkterna återfinns såväl egna varumärken som kundanpassade produkter och lösningar. Kunderna verkar bland annat inom tillverkande industri, industriell automation och infrastruktur. Addtech löser sina kunders behov och tillför sina kunder och samarbetsparters tekniskt och ekonomiskt mervärde genom att bidra med teknisk och affärsmässig kompetens.

Koncernen har en väl förankrad företagskultur som kännetecknas av affärsmannaskap, förändringsvilja och ett starkt lönsamhetsfokus. De enskilda dotterbolagen drivs decentraliserat med stor frihet under ansvar i en modell som Addtech beskriver som ”småskalighet i stor skala”. Addtech ser hållbarhet som ett viktigt konkurrensmedel och har högt ställda ambitioner avseende koncernens långsiktiga ansvar och mål för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet.

Addtechs finansiella mål är att generera en långsiktig tillväxt av rörelseresultatet om 15 procent per år samt en uthållig lönsamhet överstigande 45 procent i avkastning på rörelsekapitalet. Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling samt genom förvärv.

Läs mer på www.addtech.se

Bergman & Beving är en börsnoterad koncern som erbjuder högkvalitativa och innovativa produkter till professionella användare inom bygg och industri. Bergman & Beving har en stor andel egna premiumvarumärken med produkter inom bland annat skruv, infästning, brandskydd och personlig skyddsutrustning.

Bergman & Beving drivs i ett decentraliserat affärsansvar och utifrån en värdegrund baserad på ansvar och frihet, enkelhet och effektivitet samt öppenhet och förändringsvilja. Vidare står bolaget för ett ansvarsfullt och hållbart företagande och arbetar aktivt för att begränsa den egna verksamhetens inverkan på miljön och på så sätt samtidigt bidra till att skapa långsiktigt värde för både samhälle och aktieägare.

Bergman & Bevings finansiella målsättning är en genomsnittlig resultattillväxt om minst 15 procent per år över en konjunkturcykel och en lönsamhet, mätt som resultat i förhållande till rörelsekapital, om minst 45 procent.

Läs mer på www.bergmanbeving.com

Börsnoterade teknikkoncernen Lagercrantz levererar värdeskapande tekniska produkter och lösningar till företagskunder. Lagercrantz erbjuder både egna produkter och produkter från ledande leverantörer. Koncernens bolag fokuserar på mervärde i nischer, dvs att erbjuda specifik teknik till specifika kunder på specifika marknader. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz finansiella mål är en resultattillväxt om 15 procent per år över en konjunkturcykel samt en avkastning på eget kapital om minst 25 procent. Koncernen vill befästa sin position som ett lönsamt och växande bolag genom att utveckla befintliga verksamheter och genom att förvärva fler bolag med starka marknadspositioner i expansiva nischer.

Verksamheten är decentraliserad, där varje dotterbolag följs upp baserat på tydliga mål. Decentraliseringen möjliggör en hög grad av självständighet, med frihet och ansvar för varje dotterbolagsledning och affärsbeslut nära kunder och marknad. Varje dotterbolag eftersträvar en ledande position på en begränsad marknad, en produkt- eller kundnisch.

Läs mer på www.lagercrantz.com

Tisenhult-gruppen driver och utvecklar företag med ledande positioner i expansiva nischer. Gruppens bolag verkar inom olika marknader och branscher, men drivs utifrån samma grundläggande krav på tillväxt, lönsamhet och utveckling och en gemensam företagsfilosofi baserad på enkelhet, ansvar och frihet.

Företagsfilosofin och de grundläggande kraven utgör basen i varje verksamhet och präglar det dagliga arbetet i bolagen. Att aktivt verka för långsiktig hållbarhet är också en integrerad del i varje bolags affärsmodell. Det dagliga arbetet i Tisenhult-gruppens verksamheter ska leda till förbättringar och ökad samhällsnytta.

Tisenhult-gruppen utgörs av ett antal onoterade dotterbolag. Utöver de egna verksamheterna har gruppen också röstmässigt stora innehav i tre börsnoterade bolag. Även börsbolagen drivs utifrån en liknande företagsfilosofi och motsvarande grundtankar om vad som leder till framgång.

Tisenhult-gruppen har fått sitt namn efter 1700-talssäteriet Tisenhult i norra Östergötland. Säteriet är privatbostad, men här bedrivs även affärsverksamhet i form av hästuppfödning, skogsförvaltning och jakt. Tisenhult Säteri erbjuder natur, inspiration och många möten, vilket i sin tur ofta ger upphov till nya idéer till utveckling i Tisenhult-gruppen. Tisenhult Säteri utgör på detta sätt en grund och ett nav i koncernens verksamhet.
DOTTERBOLAG
 • Tisenhult-gruppen driver och utvecklar företag med ledande positioner i expansiva nischer. Gruppens bolag verkar inom olika marknader och branscher, men drivs utifrån samma grundläggande krav på tillväxt, lönsamhet och utveckling och en gemensam företagsfilosofi baserad på enkelhet, ansvar och frihet.

  Företagsfilosofin och de grundläggande kraven utgör basen i varje verksamhet och präglar det dagliga arbetet i bolagen. Att aktivt verka för långsiktig hållbarhet är också en integrerad del i varje bolags affärsmodell. Det dagliga arbetet i Tisenhult-gruppens verksamheter ska leda till förbättringar och ökad samhällsnytta.

  Tisenhult-gruppen utgörs av ett antal onoterade dotterbolag. Utöver de egna verksamheterna har gruppen också röstmässigt stora innehav i tre börsnoterade bolag. Även börsbolagen drivs utifrån en liknande företagsfilosofi och motsvarande grundtankar om vad som leder till framgång.

  Tisenhult-gruppen har fått sitt namn efter 1700-talssäteriet Tisenhult i norra Östergötland. Säteriet är privatbostad, men här bedrivs även affärsverksamhet i form av hästuppfödning, skogsförvaltning och jakt. Tisenhult Säteri erbjuder natur, inspiration och många möten, vilket i sin tur ofta ger upphov till nya idéer till utveckling i Tisenhult-gruppen. Tisenhult Säteri utgör på detta sätt en grund och ett nav i koncernens verksamhet.

 • Boomerang är ett svenskt varumärke som sedan år 1976 erbjuder kläder av tidlös design och hög kvalitet till den nordiska marknaden. Boomerangs idé om hur kläder ska vara är enkel och okomplicerad. Plaggen ska vara som en riktig vänskap: Tåla törnar, hålla länge och bara bli bättre med åren.

  All design sker i Sverige utifrån en filosofi om kvalitet, långsiktighet och enkelhet. Produkterna är inspirerade av hav, natur och det skandinavisk friska. Tillverkningen sker i Sverige och övriga Europa och försäljning sker via egen webbutik samt via utvalda fristående återförsäljare.

  Boomerang driver ett tydligt hållbarhetsarbete genom sitt initiativ Boomerang Effekten där äldre och använda Boomerangplagg får leva vidare och nya sätt att ta tillvara på det som används i produktionen ständigt utvecklas. Bolaget är noga med sina materialval och agerar utifrån sin insikt att tidlös stil alltid överlever kortsiktiga trender. På detta sätt bidrar Boomerang till att ta vara på jordens resurser och bidra till en lite mer hållbar värld.

  Läs mer på www.boomerang.se

 • Bostad Direkt är en ledande leverantör av flexibla boenden och hjälper företagskunder till trygga och enkla bostadslösningar.

  Företaget är specialist på uthyrning av bostäder och har en bred och djup kompetens om hyresmarknaden och de juridiska frågor som rör uthyrning och bostadsförmedling. Vidare har bolaget en gedigen lokalkännedom i Stockholm och övriga storstadsområden i Sverige där de flesta av bolagets uthyrningar sker.

  Bostad Direkt vill långsiktigt verka för samhälleliga förbättringar. Bolagets kundanpassade bostadslösningar bidrar med såväl ökad livskvalitet på individnivå som en mer effektiv och bättre fungerande bostadsmarknad.

  Att anlita Bostad Direkt är en trygghet för alla parter. Läs mer på www.bostaddirekt.com

 • Expando erbjuder tekniskt avancerade lösningar och produkter till försvars-, flyg- och rymdindustrin. Bolaget levererar nyckelteknologi och expertrådgivning till kunder med höga krav på prestanda, kvalitet och specialisering i allt som tas fram. Expando deltar ofta med sin kompetens och erfarenhet redan i kundernas designprocesser, i skapandet av avancerade produktplattformar. Produkterna och lösningarna säljs till kunder i Norden och norra Europa och används över hela världen.

  Expando är ett ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015-certifierat företag och strävar efter att ha världsledande samarbetspartners som uppfyller och delar Expandos höga krav på kvalitet, prestanda, service och support.

  Läs mer på www.expando.se

 • Futuraskolan driver internationella förskolor och grundskolor i Stockholmsområdet med visionen att vara ”den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare”.

  Futuraskolans förskolor och skolor är tvåspråkiga (svenska-engelska) eller helt engelskspråkiga och det pedagogiska arbetet sker utifrån de internationella modellerna International Primary Curriculum (IPC) och International Middle Years Curriculum (IMYC).

  Skolans kultur utmärks av värdeorden progressivitet, energi och respekt. Progressivitet står för att skolan håller sig informerad om de senaste rönen inom pedagogik och lärande. Man stannar enbart till för att reflektera. Saker och ting ska alltid göras ännu bättre nästa gång. Energi står för att skolan tar initiativ och är kreativ. Den är öppen i sinnet och stänger inga dörrar vare sig bildligt eller bokstavligt. Respekt bottnar i att skolan är tydlig med vad som är passande, opassande, rätt och fel. Respekt är något man förtjänar och inom Futuraskolan förväntas att alla – medarbetare, elever, föräldrar och partners – visar varandra en ömsesidig respekt.

  Futuraskolan fokuserar på en ständig kvalitetsutveckling med det övergripande målet och löftet att varje barn och elev ska synliggöras, utmanas och lyckas. När eleverna lämnar Futuraskolan ska de också ha utvecklat ett internationellt mindset och en medvetenhet om de utmaningar och möjligheter som en alltmer global värld innebär.

  Läs mer på www.futuraskolan.se

 • Inomec är Nordens största maskinuthyrare av lyftutrustningar. Med ett brett sortiment och en unik kompetens kan bolaget erbjuda lyftutrustning med i princip obegränsad lyftkapacitet och till de flesta lyftbehoven. Bolaget arbetar med säkra, enkla och kostnadseffektiva lösningar och levererar i Sverige och övriga Norden. Genom bolagets långa erfarenhet inom lyft kan det ge kunder råd och säkerställa att de får rätt utrustning till varje unikt jobb.

  Bolagets flexibla uthyrningsmodell ger att lyftutrustningarna används effektivt av flera olika brukare samtidigt som varje unikt projekt tillförs rätt sorts utrustning – ett hållbart och resurssnålt nyttjande. All utrustning besiktigas och kontrolleras innan den hyrs ut vilket bidrar till säkra lyft och säkrare arbetsplatser.

  Bolaget är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001 och driver ett systematiskt ledningsarbete inom kvalitet och miljö.

  Läs mer på www.inomec.se

 • Northpower Stålhallar är en ledande leverantör av isolerade stålhallar. Bolaget bistår kunderna genom hela byggprocessen från bygglov och projektering till färdigt montage och erbjuder en smidig och snabb process utan att tumma på kvalitet, trygghet och säkerhet. De färdiga stålhallarna används som logistikhallar, lagerhallar, verkstadshallar, idrottshallar samt affärshallar i olika utformningar.

  Bolaget är kvalitet- och miljösäkrat samt CE-certifierat enligt EN1090. Allt arbete utförs med kvalitet och säkerhet i fokus samt med högt ställda krav på att minimera påverkan på natur och miljö. Genom sitt arbetssätt bidrar bolaget till att skapa långsiktig hållbarhet i såväl sina hallbyggen som i relationer med kunder, partners och medarbetare.

  Läs mer på www.northpower.se

 • Swedish Cable Trolleys är Sveriges ledande leverantör av kabelvagnar och system för mobil strömmatning. De egna kabelvagnarna tillverkas i Sverige och finns för bärlina, C-skena, fyrkantskena och I-balk. Kabelvagnarna säljs i Sverige och i övriga Europa under det egna varumärket Cibes.

  Swedish Cable Trolleys har en mångårig tradition i branschen och erbjuder en kombination av egna ledande produkter och produkter som kommer från världsledande tillverkare, allt av hög kvalitet och med hög teknisk nivå.

  Bolaget är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001 vilket innebär fokus på kvalitetsledning inom exempelvis miljöfrågor. Att aktivt arbeta med god service, hög kvalitet och långsiktig hållbarhet är en uttalad målsättning och ett naturligt inslag i bolagets dagliga verksamhet.

  Läs mer på www.cibes.se

 • Tisenhult Hästeri bedriver kvalitetsuppfödning av svenska varmblod med hoppinriktning. Verksamhetens ston ska vara välmeriterade och komma ur starka prestationsstammar. De kombineras med moderna sporthingstar som väljs ut baserat på sina avkommors prestationer, ett gediget möderne, egen prestation samt exteriör; allt för att uppfylla de högsta kraven på psyke och fysik för toppsport. Efter en naturlig uppväxt och varsam matchning säljs hästarna, från avvänjningsålder upp till sju års ålder, till satsande ryttare.

  Tisenhult Säteris hästar växer upp i flockar på stora marker där obehindrad rörelse i skiftande terräng skapar välkoordinerade och starka hästar. Flocklivet stimulerar hästarna och tillfredsställer deras sociala behov. Denna trygghet avspeglar sig även i relationen till människan. Hästarna utvecklas till förtroendefulla individer som blir lyssnade till. Hästantalet hålls relativt litet för att kunna garantera individuell omsorg om varje häst. Fölen hanteras, ledtränas och är med och lyfter på fötterna vid hovslagarbesök från det att de är små – alltid tillsammans med andra hästar, för att bibehålla lugn och trygghet vid nya inlärningsmoment. Verksamheten producerar även eget, högkvalitativt grovfoder.

  Våra unghästar utvecklar vi tillsammans med Lisa Maria Norlander Unghästutbildare. Lisa Maria bedriver sin verksamhet i Kolmården. Här får våra hästar utbildning och förberedelse för att bli hållbara sporthästar samt för olika årgångschampionat.

 • Tisenhult Fastigheter gör långsiktiga investeringar i fastigheter med strategiska lägen och möjlighet till värdeskapande utvecklingsprojekt. Tisenhult Fastigheters verksamhet är inriktad på att identifiera exploateringsmöjligheter och skapa samhällsnytta genom att driva en hållbar och långsiktig fastighetsutveckling på de egna egendomarna. Exploateringen sker i samarbete med andra Tisenhult-gruppenbolag samt i nära samråd med de kommuner där fastigheterna är belägna.

  I nuläget omfattar Tisenhult Fastigheters innehav drygt 1000 hektar markegendomar i Stockholmsområdet och Östergötland.

  Under år 2023 sker bebyggelse av bolagets industrimark i Sollentuna. Marken har ett strategiskt bra läge i utvecklingsområdet vid Väsjön och bebyggs med drygt 15 000 kvm moderna och miljöcertifierade lokaler för lättindustri, handel, lager och kontor.

Bostad Direkt är en ledande leverantör av flexibla boenden och hjälper företagskunder till trygga och enkla bostadslösningar.

Företaget är specialist på uthyrning av bostäder och har en bred och djup kompetens om hyresmarknaden och de juridiska frågor som rör uthyrning och bostadsförmedling. Vidare har bolaget en gedigen lokalkännedom i Stockholm och övriga storstadsområden i Sverige där de flesta av bolagets uthyrningar sker.

Bostad Direkt vill långsiktigt verka för samhälleliga förbättringar. Bolagets kundanpassade bostadslösningar bidrar med såväl ökad livskvalitet på individnivå som en mer effektiv och bättre fungerande bostadsmarknad.

Att anlita Bostad Direkt är en trygghet för alla parter. Läs mer på www.bostaddirekt.com

Boomerang är ett svenskt varumärke som sedan år 1976 erbjuder kläder av tidlös design och hög kvalitet till den nordiska marknaden. Boomerangs idé om hur kläder ska vara är enkel och okomplicerad. Plaggen ska vara som en riktig vänskap: Tåla törnar, hålla länge och bara bli bättre med åren.

All design sker i Sverige utifrån en filosofi om kvalitet, långsiktighet och enkelhet. Produkterna är inspirerade av hav, natur och det skandinavisk friska. Tillverkningen sker i Sverige och övriga Europa och försäljning sker via egen webbutik samt via utvalda fristående återförsäljare.

Boomerang driver ett tydligt hållbarhetsarbete genom sitt initiativ Boomerang Effekten där äldre och använda Boomerangplagg får leva vidare och nya sätt att ta tillvara på det som används i produktionen ständigt utvecklas. Bolaget är noga med sina materialval och agerar utifrån sin insikt att tidlös stil alltid överlever kortsiktiga trender. På detta sätt bidrar Boomerang till att ta vara på jordens resurser och bidra till en lite mer hållbar värld.

Läs mer på www.boomerang.se

Futuraskolan driver internationella förskolor och grundskolor i Stockholmsområdet med visionen att vara ”den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare”.

Futuraskolans förskolor och skolor är tvåspråkiga (svenska-engelska) eller helt engelskspråkiga och det pedagogiska arbetet sker utifrån de internationella modellerna International Primary Curriculum (IPC) och International Middle Years Curriculum (IMYC).

Skolans kultur utmärks av värdeorden progressivitet, energi och respekt. Progressivitet står för att skolan håller sig informerad om de senaste rönen inom pedagogik och lärande. Man stannar enbart till för att reflektera. Saker och ting ska alltid göras ännu bättre nästa gång. Energi står för att skolan tar initiativ och är kreativ. Den är öppen i sinnet och stänger inga dörrar vare sig bildligt eller bokstavligt. Respekt bottnar i att skolan är tydlig med vad som är passande, opassande, rätt och fel. Respekt är något man förtjänar och inom Futuraskolan förväntas att alla – medarbetare, elever, föräldrar och partners – visar varandra en ömsesidig respekt.

Futuraskolan fokuserar på en ständig kvalitetsutveckling med det övergripande målet och löftet att varje barn och elev ska synliggöras, utmanas och lyckas. När eleverna lämnar Futuraskolan ska de också ha utvecklat ett internationellt mindset och en medvetenhet om de utmaningar och möjligheter som en alltmer global värld innebär.

Läs mer på www.futuraskolan.se

Expando erbjuder tekniskt avancerade lösningar och produkter till försvars-, flyg- och rymdindustrin. Bolaget levererar nyckelteknologi och expertrådgivning till kunder med höga krav på prestanda, kvalitet och specialisering i allt som tas fram. Expando deltar ofta med sin kompetens och erfarenhet redan i kundernas designprocesser, i skapandet av avancerade produktplattformar. Produkterna och lösningarna säljs till kunder i Norden och norra Europa och används över hela världen.

Expando är ett ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015-certifierat företag och strävar efter att ha världsledande samarbetspartners som uppfyller och delar Expandos höga krav på kvalitet, prestanda, service och support.

Läs mer på www.expando.se

Tisenhult Skogar är långsiktig ägare av skogs- och jordbruksfastigheter och bedriver skogs- och jordbruk i norra Östergötland. Genom ansvarsfull och hållbar förvaltning eftersträvas ett rikt och varierat växt- och djurliv samt ett effektivt skogsbruk.

Inom ramen för Tisenhult-gruppen och Tisenhult Skogar bedrivs även verksamheter inom jakt och fiske samt uthyrning av fastigheter.

Swedish Cable Trolleys är Sveriges ledande leverantör av kabelvagnar och system för mobil strömmatning. De egna kabelvagnarna tillverkas i Sverige och finns för bärlina, C-skena, fyrkantskena och I-balk. Kabelvagnarna säljs i Sverige och i övriga Europa under det egna varumärket Cibes.

Swedish Cable Trolleys har en mångårig tradition i branschen och erbjuder en kombination av egna ledande produkter och produkter som kommer från världsledande tillverkare, allt av hög kvalitet och med hög teknisk nivå.

Bolaget är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001 vilket innebär fokus på kvalitetsledning inom exempelvis miljöfrågor. Att aktivt arbeta med god service, hög kvalitet och långsiktig hållbarhet är en uttalad målsättning och ett naturligt inslag i bolagets dagliga verksamhet.

Läs mer på www.cibes.se

Northpower Stålhallar är en ledande leverantör av isolerade stålhallar. Bolaget bistår kunderna genom hela byggprocessen från bygglov och projektering till färdigt montage och erbjuder en smidig och snabb process utan att tumma på kvalitet, trygghet och säkerhet. De färdiga stålhallarna används som logistikhallar, lagerhallar, verkstadshallar, idrottshallar samt affärshallar i olika utformningar.

Bolaget är kvalitet- och miljösäkrat samt CE-certifierat enligt EN1090. Allt arbete utförs med kvalitet och säkerhet i fokus samt med högt ställda krav på att minimera påverkan på natur och miljö. Genom sitt arbetssätt bidrar bolaget till att skapa långsiktig hållbarhet i såväl sina hallbyggen som i relationer med kunder, partners och medarbetare.

Läs mer på www.northpower.se

Inomec är Nordens största maskinuthyrare av lyftutrustningar. Med ett brett sortiment och en unik kompetens kan bolaget erbjuda lyftutrustning med i princip obegränsad lyftkapacitet och till de flesta lyftbehoven. Bolaget arbetar med säkra, enkla och kostnadseffektiva lösningar och levererar i Sverige och övriga Norden. Genom bolagets långa erfarenhet inom lyft kan det ge kunder råd och säkerställa att de får rätt utrustning till varje unikt jobb.

Bolagets flexibla uthyrningsmodell ger att lyftutrustningarna används effektivt av flera olika brukare samtidigt som varje unikt projekt tillförs rätt sorts utrustning – ett hållbart och resurssnålt nyttjande. All utrustning besiktigas och kontrolleras innan den hyrs ut vilket bidrar till säkra lyft och säkrare arbetsplatser.

Bolaget är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001 och driver ett systematiskt ledningsarbete inom kvalitet och miljö.

Läs mer på www.inomec.se

Vent Group Nordic är en fristående ventilationsspecialist för professionella installatörer. Bolaget erbjuder marknadens bredaste utbud av ventilationsprodukter. Med en unik erfarenhet och många år i branschen kan bolaget tillhandahålla effektiva lösningar på de mest komplicerade frågor och problem.


Bolaget lagerför produkter från ledande leverantörer i ventilationsbranschen och sortimentet anpassas utifrån kundens behov. Bland artiklarna finns allt som behövs för att inleda, genomföra och slutföra ett ventilationsarbete. Bolaget arbetar med hög servicenivå och med fokus på att förenkla för kunden och erbjuda snabba och kundanpassade leveranser.

Läs mer på vgnordic.se

Tisenhult Förvaltning bedriver skogs- och jordbruk i norra Östergötland. Målsättningen är ett långsiktigt och hållbart skogs- och jordbruk som bidrar till ett rikt och varierat växt- och djurliv i området. Som komplement bedriver Tisenhult Förvaltning även verksamheter inom jakt och fiske samt uthyrning av fastigheter.

 

Takfokus är specialiserat på om- och nyläggning av papp- och sedumtak. Varje år lägger Takfokus cirka 70 000 m² takpapp, vilket gör det till ett av de mest anlitade företagen i Stockholms län. Kunderna består av privatpersoner, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag och vanliga objekt är villor, radhus, garage och större kommersiella fastigheter.


Hög kvalité på produkter och riktiga yrkesmän är nyckeln till nöjda kunder!

Läs mer på www.takfokus.se

Tisenhult Hästeri bedriver kvalitetsuppfödning av svenska varmblod med hoppinriktning. Verksamhetens ston ska vara välmeriterade och komma ur starka prestationsstammar. De kombineras med moderna sporthingstar som väljs ut baserat på sina avkommors prestationer, ett gediget möderne, egen prestation samt exteriör; allt för att uppfylla de högsta kraven på psyke och fysik för toppsport. Efter en naturlig uppväxt och varsam matchning säljs hästarna, från avvänjningsålder upp till sju års ålder, till satsande ryttare.

Tisenhult Säteris hästar växer upp i flockar på stora marker där obehindrad rörelse i skiftande terräng skapar välkoordinerade och starka hästar. Flocklivet stimulerar hästarna och tillfredsställer deras sociala behov. Denna trygghet avspeglar sig även i relationen till människan. Hästarna utvecklas till förtroendefulla individer som blir lyssnade till. Hästantalet hålls relativt litet för att kunna garantera individuell omsorg om varje häst. Fölen hanteras, ledtränas och är med och lyfter på fötterna vid hovslagarbesök från det att de är små – alltid tillsammans med andra hästar, för att bibehålla lugn och trygghet vid nya inlärningsmoment. Verksamheten producerar även eget, högkvalitativt grovfoder.

Våra unghästar utvecklar vi tillsammans med Lisa Maria Norlander Unghästutbildare. Lisa Maria bedriver sin verksamhet i Kolmården. Här får våra hästar utbildning och förberedelse för att bli hållbara sporthästar samt för olika årgångschampionat.
Tisenhult-gruppen driver och utvecklar företag med ledande positioner i expansiva nischer. Gruppens bolag verkar inom olika marknader och branscher, men drivs utifrån samma grundläggande krav på tillväxt, lönsamhet och utveckling och en gemensam företagsfilosofi baserad på enkelhet, ansvar och frihet.

Företagsfilosofin och de grundläggande kraven utgör basen i varje verksamhet och präglar det dagliga arbetet i bolagen. Att aktivt verka för långsiktig hållbarhet är också en integrerad del i varje bolags affärsmodell. Det dagliga arbetet i Tisenhult-gruppens verksamheter ska leda till förbättringar och ökad samhällsnytta.

Tisenhult-gruppen utgörs av ett antal onoterade dotterbolag. Utöver de egna verksamheterna har gruppen också röstmässigt stora innehav i tre börsnoterade bolag. Även börsbolagen drivs utifrån en liknande företagsfilosofi och motsvarande grundtankar om vad som leder till framgång.

Tisenhult-gruppen har fått sitt namn efter 1700-talssäteriet Tisenhult i norra Östergötland. Säteriet är privatbostad, men här bedrivs även affärsverksamhet i form av hästuppfödning, skogsförvaltning och jakt. Tisenhult Säteri erbjuder natur, inspiration och många möten, vilket i sin tur ofta ger upphov till nya idéer till utveckling i Tisenhult-gruppen. Tisenhult Säteri utgör på detta sätt en grund och ett nav i koncernens verksamhet.
NOTERADE INNEHAV
 • Addtech är en börsnoterad koncern som erbjuder hållbara tekniklösningar. Addtech söker marknadsledande positioner inom särskilt utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll och bland produkterna återfinns såväl egna varumärken som kundanpassade produkter och lösningar. Kunderna verkar bland annat inom tillverkande industri, industriell automation och infrastruktur. Addtech löser sina kunders behov och tillför sina kunder och samarbetsparters tekniskt och ekonomiskt mervärde genom att bidra med teknisk och affärsmässig kompetens.

  Koncernen har en väl förankrad företagskultur som kännetecknas av affärsmannaskap, förändringsvilja och ett starkt lönsamhetsfokus. De enskilda dotterbolagen drivs decentraliserat med stor frihet under ansvar i en modell som Addtech beskriver som ”småskalighet i stor skala”. Addtech ser hållbarhet som ett viktigt konkurrensmedel och har högt ställda ambitioner avseende koncernens långsiktiga ansvar och mål för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet.

  Addtechs finansiella mål är att generera en långsiktig tillväxt av rörelseresultatet om 15 procent per år samt en uthållig lönsamhet överstigande 45 procent i avkastning på rörelsekapitalet. Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling samt genom förvärv.

  Läs mer på www.addtech.se

 • Bergman & Beving är en börsnoterad koncern som erbjuder högkvalitativa och innovativa produkter till professionella användare inom bygg och industri. Bergman & Beving har en stor andel egna premiumvarumärken med produkter inom bland annat skruv, infästning, brandskydd och personlig skyddsutrustning.

  Bergman & Beving drivs i ett decentraliserat affärsansvar och utifrån en värdegrund baserad på ansvar och frihet, enkelhet och effektivitet samt öppenhet och förändringsvilja. Vidare står bolaget för ett ansvarsfullt och hållbart företagande och arbetar aktivt för att begränsa den egna verksamhetens inverkan på miljön och på så sätt samtidigt bidra till att skapa långsiktigt värde för både samhälle och aktieägare.

  Bergman & Bevings finansiella målsättning är en genomsnittligt resultattillväxt om minst 15 procent per år över en konjunkturcykel och en lönsamhet, mätt som resultat i förhållande till rörelsekapital, om minst 45 procent.

  Läs mer på www.bergmanbeving.com

 • Börsnoterade teknikkoncernen Lagercrantz levererar värdeskapande tekniska produkter och lösningar till företagskunder. Lagercrantz erbjuder både egna produkter och produkter från ledande leverantörer. Koncernens bolag fokuserar på mervärde i nischer, dvs att erbjuda specifik teknik till specifika kunder på specifika marknader. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.

  Lagercrantz finansiella mål är en resultattillväxt om 15 procent per år över en konjunkturcykel samt en avkastning på eget kapital om minst 25 procent. Koncernen vill befästa sin position som ett lönsamt och växande bolag genom att utveckla befintliga verksamheter och genom att förvärva fler bolag med starka marknadspositioner i expansiva nischer.

  Verksamheten är decentraliserad, där varje dotterbolag följs upp baserat på tydliga mål. Decentraliseringen möjliggör en hög grad av självständighet, med frihet och ansvar för varje dotterbolagsledning och affärsbeslut nära kunder och marknad. Varje dotterbolag eftersträvar en ledande position på en begränsad marknad, en produkt- eller kundnisch.

  Läs mer på lagercrantz.com