Grundläggande krav

Grundläggande krav

Grundläggande krav för ökad samhällsnytta

Tisenhult-gruppens bolag drivs utifrån tre grundläggande krav på tillväxt, lönsamhet och utveckling. Tillsammans med vår företagsfilosofi om enkelhet, ansvar och frihet utgör de grundläggande kraven basen i vår verksamhet.

Att arbeta mot och uppfylla våra grundläggande krav skapar finansiella förutsättningar för expansion och kvalitetsutveckling och bidrar samtidigt till vår uttalade ambition att åstadkomma förbättringar och ökad samhällsnytta.

Tillväxt

Tisenhult-gruppens mål för tillväxt är att, över en konjunkturcykel, generera en årlig resultattillväxt om minst 15 procent. Detta betyder ett fördubblat resultat vart femte år.

Lönsamhet

Tisenhult-gruppens mål för lönsamhet är att ha en uthållig lönsamhet, R/RK (rörelseresultat i förhållande till rörelsekapital) om minst 45 procent.

Utveckling

För att nå våra tillväxt- och lönsamhetsmål krävs ett ständigt övergripande utvecklingsfokus. Att löpande utvärdera det vi håller på med, se till att fokusera på rätt saker och konstant förbättras och utvecklas.